خدمات واحد پـروژه شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو

مشاوره، طراحی،مستند سازی، تامین تجهیزات، ساخت تابلوهایی کنترل،SAT FAT ، نصب و راه اندازی، آموزش، نگهداری و پشتیبانی فنی اهم فعالیتهای این واحد را تشکیل می دهند، این واحد قادر به انجام پروژه های زیر می باشد:

 • فلومیترینگ (FMS)
 • تانک گیجینگ (TGS)
 • بهینه سازی و مانیتورینگ توزیع مصرف سوخت (Fuel Management) و انرژی الکتریکی
 • مانیتورینگ و مدیریت موجودی مخازن و کیفیت مواد (Inventory control )
 • مانیتورینگ و کنترل فرایند( Monitoring & Process control)

مدیریـت مخـازن و پایانـه ها

 • بارگیری و تخیله 
 • سیستمهای تانک گیجینگ (Tank Gauging)
 • مدیریت خرید و فروش مواد نفتی 
 • مدیریت عملیات 
 • مدیریت ایمنی 
 • بلندینگ و ترکیب افزودنیها 

 

سیستم های تانک گیجینگ (TGS (Tank gauging System

تعریــف:

اندازه گیری، نمایش و کنترل موجودی سیالات ذخیره شده در مخازن و نقل و انتقال آن تحت استانداردهای جهانی به ویژه در صنایع نفت گاز و پتروشیمی.

کاربــرد:

مدیریت (بارگیری، تخلیه، ذخیره و نگهداری سیالات) با در نظر گرفتن اطلاعاتی مانند حجم، وزن، دانسیته، دما و فشار سیال بصورت لحظه ای با استفاده از سیستم های سخت افزای و نرم افزاری. TGS

نتـــایج:

دستیابی به حجم استاندارد و جرم، اندازه گیری سطح با دقت بالای ±1mm کنترل ایمنی پایانه ها و مخازن.

مــوارد استفـاده:

1.کنترل موجودی

مدیریت و کنترل موجودی سیالات ذخیره شده و طبعأ برآورد میزان سرمایه موجود و تشخیص زمان سفارش گذاری بهنگام

2. کنترل انتقال

انجام پروسه خرید و فروش برمبنای استانداردهای مرجع بین المللی

3. جابجایی و عملیات نفتی

انجام عملیات و فرآیند پروسس با استفاده از اطلاات دقیق سیستم های TGS

4. کنترل و اصلاح نشتی

بررسی دقیق موجودی و شناسایی نشتی در سیستم های ذخیره و انتقال