واحـد پـروژه

مشاوره، طراحی،مستند سازی، تامین تجهیزات، ساخت تابلوهایی کنترل،SAT FAT ، نصب و راه اندازی، آموزش، نگهداری و پشتیبانی فنی اهم فعالیتهای این واحد را تشکیل می دهند، این واحد قادر به انجام پروژه های زیر می باشد:

  • فلومیترینگ (FMS)
  • تانگ گیجینگ (TGS)
  • بهینه سازی و مانیتورینگ توزیع مصرف سوخت (Fuel Management) و انرژی الکتریکی
  • مانیتورینگ و مدیریت موجودی مخازن و کیفیت مواد (Inventory control )
  • مانیتورینگ و کنترل فرایند( Monitoring & Process control)


مدیریـت مخـازن و پایانـه ها

بارگیری و تخیله (Loading & off-loading)

Metering,safety,security,identification,reporting & data transfer

سیستمهای تانگ گیجینگ (Tank Gauging)

Monitoring of tanks using national and international standards (gauge, protocol, display)

مدیریت خرید و فروش مواد نفتی (Business management)

Transfer and use of the operational data to improve' business processes like order entry, Invoicing, Consolidation

مدیریت عملیات (Operational management)

Visualization and supervisory control of the sub-modules for site overview

مدیریت ایمنی (Safety management)

Overfill, Fire & gas and ESD system, grounding, security, access control, surveillance video monitoring

بلندینگ و ترکیب افزودنیها (Blending and additive injection)

Inline product blending including valve and ratio controls

سیستم های تانگ گیجینگ (TGS (Tang gauging System

تعریف:

اندازه گیری، نمایش و کنترل موجودی سیالات ذخیره شده در مخازن و نقل و انتقال آن تحت استانداردهای جهانی به ویژه در صنایع نفت گاز و پتروشیمی.

کاربرد:

مدیریت (بارگیری، تخلیه، ذخیره و نگهداری سیالات) با در نظر گرفتن اطلاعاتی مانند حجم، وزن، دانسیته، دما و فشار سیال بصورت لحظه ای با استفاده از سیستم های سخت افزای و نرم افزاری. TGS

نتایج:

دستیابی به حجم استاندارد و جرم، اندازه گیری سطح با دقت بالای ±1mm کنترل ایمنی پایانه ها و مخازن.

موارد استفاده:

1.کنترل موجودی Inventory Control

مدیریت و کنترل موجودی سیالات ذخیره شده و طبعأ برآورد میزان سرمایه موجود و تشخیص زمان سفارش گذاری بهنگام

2. کنترل انتقال Custody Transfer

انجام پروسه خرید و فروش برمبنای استانداردهای مرجع بین المللی

3. جابجایی و عملیات نفتی Oil Movement& Operation

انجام عملیات و فرآیند پروسس با استفاده از اطلاات دقیق سیستم های TGS

4. کنترل و اصلاح نشتی Leak Control & Reconciliation

بررسی دقیق موجودی و شناسایی نشتی در سیستم های ذخیره و انتقال