فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

طراحی و مهندسی فعالیت واحد طراحی مهندسی ابـزاردقیـق در بـرگیـرنـده اجـزا مورد نیــاز برای انجــام پـــروژه‌هـای کنتـرل و ابـزاردقیـق از امکان‌سنجی تا راه‌اندازی پروژه می‌باشد

 • امکان‌سنجی
 • مهندسی پایه و تفصیلی
 • مشـاوره جهـت تـامیـن تجهیزات و حصول حداکثر صرفه اقتصادی
 • خرید تجهیزات
 • مدیریت پروژه
 • به روز کردن سیستم‌های کنترل و ابزاردقیق
 • نظارت بر عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی
 • تهيه مدارك Asbuilt
 • بازرسی تجهیزات کنترل و ابزاردقیق
 • تهیه اسناد مناقصه
 • ارائه خدمات آموزشی

 طراحی و مهندسی