فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

کنترل موجودی (TGS)

سیستم های تانگ گیجینگ Tang gauging System)) TGS


تعریف:

اندازه گیری، نمایش و کنترل موجودی سیالات ذخیره شده در مخازن و نقل و انتقال آن تحت استانداردهای جهانی به ویژه در صنایع نفت گاز و پتروشیمی.

کاربرد:

مدیریت( بارگیری، تخلیه، ذخیره و نگهداری سیالات) با در نظر گرفتن اطلاعاتی مانند حجم، وزن، دانسیته ، دما و فشار سیال بصورت لحظه ای با استفاده از سیستم های سخت افزای و نرم افزاری. TGS

نتایج:

دستیابی به حجم استاندارد و جرم، اندازه گیری سطح با دقت بالای ±1mm کنترل ایمنی پایانه ها و مخازن.

 

موارد استفاده:

1.کنترل موجودی Inventory Control

مدیریت و کنترل موجودی سیالات ذخیره شده و طبعأ برآورد میزان سرمایه موجود و تشخیص زمان سفارش گذاری بهنگام

2. کنترل انتقالCustody Transfer

انجام پروسه خرید و فروش برمبنای استانداردهای مرجع بین المللی

3. جابجایی و عملیات نفتی Oil Movement& Operation

انجام عملیات و فرایند پروسس با استفاده از اطلاات دقیق سیستم های TGS.

4. کنترل و اصلاح نشتی Leak Control & Reconciliation بررسی دقیق موجودی و شناسایی نشتی در سیستم های ذخیره و انتقال