فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

صنایع سیمان و معدن

 

 

1.اندازه‎گيري كليه پارامترهايكنترلي اعم از فشار، دما، سطح مخازن، دبي سيالات مختلف و...

2. اندازه‎گيري سطح مخازن مواد خام

3. تشخيص وجود مواد بر روي نوار نقاله حاوي مواد اوليه و در حال فرآوري

4. اندازه‎گيري چگالي دقيق مواد جامد

5. اندازه‎گيري سطح مواد داخل سيلوهاي سيمان و سنگهاي معدني بوسيله رادار

6. اندازه‎گيري سطح ديگهاي بخار

7. اندازه‎گيري كليه پارامترهاي كيفي آب مصرفي در فرآيند

8.اندازه‎گيري پارامترهاي كيفي آب ورودي ديگ بخار

9. اندازه‎گيري فشار به روي كوره و ديگهاي بخار

10.اندازه‎گيري سطح مواد جامد داخلمخازنبهوسيله راديواكتيو

11.اندازه‎گيريPHو كدورتپساب خروجي كارخانه

12. محاسبه و كنترل انرژي مصرفي كارخانه

13. تشخيص، محاسبه و كنترل دبي بخار به صورت جرمي و دقيق

14. اندازه‎گيري دقيق ميزان سوخت مصرفي

15. اندازه‎گيري سطح حوضچه‎هاي پساب و فرآوري مواد

16. اندازه‎گيري دقيق هواي فشرده مصرفي

17.اندازه‎گيري دمايكوره و ياتاقان‎ها

18.اندازه‎گيري دبي و چگالي مواد جامد يا مخلوط‎هاي همگن

19.اندازه‎گيري و كنترل كليه پارامترهايThickner

20.اندازه گيري سطح مواد جامد در Bin هاي ورود مواد به كارخانجات معدن