فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

صنایع شیمیائی

 

1-تامين كليه تجهيزات ابزاردقيق مربوط به فرآيندهاي شيميايي
(فرآيند توليد چسب و مواد آلي ، گچ و سراميك ، انواع اسيدها و بازها از حالت معمولي تا خورندگي بسيار بالا،گازهاي صنعتي و پروسه‎هاي تبديلي كليه مواد پليمري مانند فرآيند توليد رنگ و ... )

2-تعيين جنس تجهيزات و انتخاب روكش داخلي آنها از مواد مقاوم در برابر خوردگي

3-اندازه‎گيري و كنترل دبي جرمي و حجمي در كليه سيالات (اسيدها و بازها ، رنگ و مواد پليمري) و مواد اوليه فرآيند توليد صابون و شوينده‎ها ...

4-كنترل فشار و دما در مخازن ذخيره ، راكتورهاي بچ و مخازنهمزن دار در دما و فشارهاي بالا

5-اندازه گيريPHو كانداكتيويته در آزمايشگاه و نيز در پروسه به صورتonline

6-ثبت و نگهداري تمامي شاخص‎هاي اندازه‎گيري شده توسط تجهيزات ابزاردقيق

7-ارائه تجهيزات با عمر طولاني در شرايط سخت كاري

8-اندازه گيري ارتفاع از بيرون راكتور(به طور غير مستقيم)توسط سطح‎سنج گاما