فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

نیروگاهی

 

1.اندازه گيري فلوي جرمي مازوت يا گازوئيل ورودي به بويلر با استفاده از فلومترهايCoriolisبجاي استفاده ازPositive Displacer


2.اندازه گيري سطح مخازن سوخت به روش رادارRadar


3.اندازه گيري سطح آب كندانس در كندانسور اصلي به روشGuided Radar


4.اندازه گيري دبي حجمي و نرمالايز كردن آن بر روي خطوط گاز ورودي به نيروگاه با انطباق بر استانداردهاي اداره پخش و پالايش فراورده هاي نفتي


5.اندازه گيري سطح آب در پيش گرم كن هاي فشار كم و زياد و نيز بويلر درام به روشGuide Radadr


6.تامين پكيج كامل ابزار دقيق براي سيستم كولينگ اصلي آب نيروگاه


7.تامين پكيج كامل ابزار دقيق براي سيستم تصفيه خانه نيروگاه


8.اندازه گيري فلوي عبوري در خطوطUnloadingو جبران سازي حرارتي


9.اندازه گيري سطح آب ذخيره شده در مخازن نيروگاه به روشUltrasonic


10.تامين سوئيچينگ لازم در سطوحLL,L,HH,Hمخازن ذخيره سوخت و آب با استفاده از روشVibronic level swich


11.اندازه گيري دبي بخارStandard stream & super heated stream