فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

کرمان

 

     شركت كوشا هوشمند كرمان

مدير عامل:                  سيد مهدي هاشمي

شماره تلفن:
                 32720276-034

  شماره فاكس:              32738540-034

پست الكترونيكی:  info@khk.co.ir      

نشاني:  كرمان - بلوار جهاد - خیابان عطار - جنوبی 4 - غربی 1